do logo 22.png

תנאי ביטול | Grounding בחזרה לבסיס
שישבת 26-27/8/22


 250 ש"ח דמי רישום ללא החזר
ביטול עד ה 10/8/22 600 ש"ח
ביטול לאחר ה 10/8/22 1000 ש"ח
ביטול לאחר ה 19/8/22 - ללא החזר

*ניתן בכל שלב להעביר את הרישום למשתתפת אחרת זאת בהודעה מראש ואישור של שרון יופה